شعارهای اعتراضی مردم در ورزشگاه سهند تبریز - ۳ شهریور ۹۰

اورمو گؤلو جان وئریر / مجلیس اونون قتلینه فرمان وئریر
دریاچه ارومیه داره جان میده/ مجلس هم داره فرمان قتل شو میده

فراخوان ظاهرات در تبریز و ارومیه
تبریز : شنبه 5 شهریور ساعت 6 عصر راسته کوچه
ارومیه : شنبه 5 شهریور ساعت 6 عصر تقلطع عطایی