هجوم مردم به بانک برای دریافت یارانه

بانک ملت فسا مرداد ۱۳۹۰

دانلود