پارازیت - قسمت بیست و یکم از سری سوم

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری و مهرانگیز کار

مدت برنامه یک ساعت

۷۶ مگابایت - ۳۹ مگابایت


نسخه طولانی تر مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری و مهرانگیز کار

دانلود