اعتراض دانشجویان دانشگاه زنجان به اجرای طرح جداسازی جنسیتی

تجمع دانشجویان معترض دانشگاه زنجان، در اعتراض به تفکیک جنسیتی، ۱۷ مهر ماه
دانشجو نیوز


دانلود