تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه قزوین

اعتراض دانشجویان به وضیت غذای دانشگاه در محوطه ی بين دانشكده فنی و دانشكده ی علوم پايه دانشگاه قزوين ۹ آبان ۱۳۹۰دانلود


دانلود