تظاهرات و درگیریهای ۷ تیر ۱۳۸۸

اطراف مسجد قبا


دانلود


دانلود

حضور کروبی در اعتراضات مردمی روبه روی مسجد قبا


دانلود


دانلود

خیابان انقلاب تا سر ستار خان

دانلود


دانلود