تظاهرات و درگیریهای ۲۷ خرداد ۱۳۸۸


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

حضور فائزه هاشمی در میان تظاهرکنندگان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود
نیروی انتظامی در کنار مردم


دانلود
حمله نیروی انتظامی به مردم


دانلود

تیر خوردن یک تظاهر کننده

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود