تظاهرات ۲۸ خرداد ۱۳۸۸

میر حسین موسوی در میان تظاهر کنندگان


دانلود


دانلود


دانلود

هاشم آغاجری در میان تظاهر کنندگان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود