اعتراضات و درگیری‌های میدان ۷ تیر - ۳۰ تیر

صدها مأمور پلیس ضد شورش و لباس شخصی مردم معترضی را که در میدان هفت تیر تجمع کرده بودند، کتک می زدند


دانلود