صحنه دلخراش جان دادن یک جوان

دقایقی پس از اصابت گلوله به سر یکی‌ از معترضین روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط - تصویر به شدت متاثر کننده است

دانلود


دانلود