کروبی در مقابل گارد ویژه

کروبی در صف مقدم نماز گزاران معترض و در مقابل گارد ویژه

مردم با اظهار خشنودی از حضور کروبی وی را مورد تمجید قرار داده و شعار میدهند ... درود بر کروبی...کروبی پشت ما باش ... کروبی پشت ما باش ...مرگ بر دیکتاتور... کروبی با غیرت برس به داد ملت


دانلود


دانلود


دانلود