اعترافات ابطحی تحت شرايط بسيار دلپذير

من اعتراف می کنم کاری از گروه انقلاب سبز


دانلود

بازجوهای بسیار مودبّی داشتیم...بسیار با فهم و شعوری داشتیم
دقیقهٔ ۷.۴۰

دانلود

ما ۱۹ میلیون ...۱۱ میلیون ... ۱۳ میلیون رای دهندگانی داشتیم که به آقای موسوی رای دادند


دانلود

در حین تعریف از اینکه در زندان به ما بد نگذشت از ابطحی پرسیده میشود که صبحانه‌ترو خوردی یا نه؟ وی با اشاره به لیوان آب مقابلش پاسخ میدهد که نه الان دارم میخورم


دانلود

ابراهیم نبوی در نقش ابطحی مشغول اعتراف


دانلود

مصاحبه بی‌بی‌سی با دختر محمدعلی ابطحی - دهم مرداد ۸۸


دانلود

محمد ابطحی در میان مردم، یک روز پیش از دستگیری


دانلود