انزجار عمومی‌ در روز تنفیذ احمدی نژاد

اعتراضات مردم به تنفیذ رئیس جمهور دولت کودتا


دانلود

جوانان ضمن هو کردن عوامل حکومتی شعار میدهند، توپ تانک بسیجی‌ دیگر اثر ندارد

دانلود


دانلود


دانلود

اشاره شده در قسمت نظرات توسط یکی‌ از کاربران عزیز این بلاگ

دانلود

اولین گزارش ویدئو‌یی از تجمع مردم معترض به تنفیذ دولت کودتا
اشاره شده در قسمت نظرات توسط یکی‌ از کاربران عزیز این بلاگ

دانلود


دانلود