گفتگو با آذر آل کنعان، یکی‌ دیگر از قربانیان تجاوز جنسی

آره، حالم خوبه
رضا علامه زاده
سند دیگری از تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی
مصاحبهٔ بسیار متاثر کنننده با آذر آل کنعان، زندانی سیاسی سابق و یکی‌ دیگر از قربانیان تجاوز جنسی‌ در زندانهای جمهوری اسلامی ایران


دانلود

این مصاحبه با زیرنویس انگلیسی‌ در دو قسمت

"Yes, I'm fine ..."
Directed by Reza Allamehzadeh

Interview with Azar Ale-Kanan a former political prisoner in Iran who became one of the victims of torture, sexual abuse, and finally, rape.

Part 1

دانلود

Part 2

دانلود