خود کشی جوانی پس از آزادی از زندان

یکی از بازداشت شدگان اخیر که بنا به گفته خانواده وی در زندان مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفته است، پس از آزادی از زندان خود را از پل عابر پیاده به قصد خودکشی به پائین پرت میکند و پس از دقایقی بر اثر ضربه مغزی جان خود رااز دست میدهد. شخصی را که در ویدئو میبینید پدر این جوان ۲۳ ساله میباشد
CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط - تصویر به شدت متاثر کننده است

Download