متهم در دادگاه نمایشی اعتراف دیکته شده را فراموش کرد

متهمی که از لندن دستور استفاده از ککتل مولوتف را دریافت نموده بود حتی قادر به درست تلفظ کردن نام این سلاح نیست و آنرا ککتل مولوفن میخواند


دانلود