تظاهرات و اعتراضات به توقيف روزنامه اعتماد ملی

تجمع مردم در ميدان هفت تير و خيابان كريم خان زند و سر دادن شعارهای مرگ بر ديكتاتور...
دیکتاتور حیا کن کشورم رو رها کن ... استقلال آزدی جمهوری ایرانی‌ ... خامنه‌ای قاتل ولایتش باطله

تلاش و فریاد نیروهای سرکوبگر برای متفرق کردن مردم

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود