جعل نام خلیج فارس توسط رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا

جعل نام خلیج فارس دقیقهٔ ۱

دانلود

این مزدور دولت بی‌ کفایت در رسوایی دیگری که از صدا و سیما در مورد ترانه موسوی پخش شده بود به عنوان مسئول ثبت احوال معرفی‌ گردیده بود


دانلود

گزارش بی بی سی از گفته های کروبی در ماجرای ترانه موسوی و مصاحبه ای با حسین کروبی پسر مهدی کروبی


دانلود