غریبانه قبرهای بی‌نام قطعهٔ ۳۰۲ بهشت زهرا

تصاویر مربوط به قطعهٔ ۳۰۲ بهشت زهرا که شدیدا توسط مامورین امنیتی محافظت میشود. تعداد زیادی از قبرهای ردیف جلو تنها دارای شماره میباشند و نامی وجود ندارد


Download
Download 3gp


Download
Download 3gp


Download