بزرگ مرد کوچک جنبش سبز

اینان آیندگان جنبش سبز آزادی خواهی ملت ایران هستند. کودتاچیان ببینید و باور کنید که این موج را سر باز ایستادان نیست. گیرم که میزنید، گیرم که میکشید، با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید و حقا که چنین است


Download mp4 3gp


Download mp4 3gp