پلاکارد "روز قدس، روز سبز" در اتوبان نیایش تهران

دعوت به تظاهرات سبز با تصویر میر حسین موسوی


Download mp4


Download mp4


Download mp4