ترحم به یک لباس شخصی‌ دستگیر شده توسط مردم

نزنش ما با اون فرق داریم .... و پس از فرار لباس شخصی‌ مردم شعار سر میدهند ... توپ تانک بسیجی‌ دیگر اثر ندارد


Download mp4