درگیری شدید میدان هفت تیر در روز قدس سبز

مقاومت قهرمانانه مردم در برابر هجوم و ضرب و شتم لباس شخصی ها و عقب راندن عوامل حکومتی و به آتش کشاندن موتور‌هایشان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود