آیت الله هادی غفاری در تظاهرات روز قدس سبز

آیت الله هادی غفاری در تظاهرات روز قدس در جمع هواداران جنبش سبز در بلوار کشاورز در حالی که امامه خود را بر داشته اند


دانلود


دانلود


دانلود