قرائت اعلامیه "روز قدس، روز سبز" در اتوبوس

شیرزنی در اتوبوس مشهد اعلامیه دعوت به تظاهرات "روز قدس، روز سبز" را بلند می خواند و سپس پخش می کند

دانلود