رسوایی تلویزیونی عملیات فتح المبین در کهریزک

پردۀ اول: کی بود کی بود کجا بود
پردۀ دوم: قاطی شدن "خش و خاشاک" با "اراذل و اوباش" در سوله های کهریزک
پردۀ سوم: تشکر پدران شهدای زیر شکنجه از رهبر جنایتکاران
پردۀ چهارم: تصدیق رهبر و تکیه براینکه: خدای نکرده اگر جنایتی انجام بگیره باز هم همین تکرار میشه


Download mp4