عدم همراهی مردم با شعارهای پخش شده در روز قدس سبز

بلندگو می گوید مرگ بر اسرائیل - مردم می گویند مرگ بر روسیه


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود