شعار نويسى در دانشگاه تربيت معلم

مرگ بر دیکتاتور - ۱۳ آبان همیشه سبز - ما بیشماریم، ما پیروزیم - وعدهٔ ما ۱۳ آبان


دانلود