رسوایی مامور تلفنی دولت کودتا

این مامور در تماس با صدای آمریکا سعی‌ داشت که به ظاهر خود را ثروتمند جا بزند تا با شکایت از احمدی نژاد وی را مدافع مستضعفان نشان دهد ولی‌ چون دروغگو کم حافظه است، با شکایت از سهمیه بندی بنزین و فشار مالی حاصل از آ‌ن‌ به شخص خودش خود را رسوا ساخت