اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

سر دادن شعار‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در سالن غذاخوری دانشگاه - ۵ آبان


دانلود