طنز ابراهیم نبوی در مورد نمایشگاه مطبوعات

نگاهی‌ به شرایط حاکم بر نمایشگاه امسال و حوادث مربوطگفتگوی کامل صدای آمریکا با ابراهیم نبوی