تلاش برای مقابله با شعارهای مردم در مترو

هو شدن و مورد تمسخر قرار گرفتن یکی‌ از عوامل حکومتی و پاسخ به وی با شعارهای "احمدی، اسرائیل، پیوندتان مبارک"، "بسیجی‌، اسرائیل، پیوندتان مبارک"، مرگ بر جیره خور" و مرگ بر دیکتاتور


دانلود