کاشت درختان یادبود شهدای جنبش سبز در تورنتو

یادبودی جاودان برای ندا آقا سلطان ،سهراب اعرابی و تمامی جان باختگان جنبش سبزایران
با حضور دیوید میلر شهردار تورنتو و تنی چند از مقامات سیاسی و محلی


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود