تمسخر فیلمبرداران نیروی انتظامی - ۱۳ آبان

مردم شجاع و آگاه حیلهٔ ترساندن با دوربین فیلمبرداری را مورد تمسخر قرار داده و با شهامت به تظاهرات خود ادامه میدهند و شعار سر داده میشود: ما اهل کوفه نیستیم، پول بگیریم بایستیم

تظاهر کنندهٔ فیلمبردار خطاب به مامور دولت کودتا: "لبخند بزن دارم فیلمت رو میگیرم"
چه بسا فیلم من را فردا دنیا خواهد دید
ولی فیلم تو تلنبار میشود در انبار وزارت اطلاعاتدانلود