درگیری مردم با نیروهای حکومتی - ۱۳ آبان

شعار مردم در حین درگیری
مرگ بر خامنه‌ای


دانلود

به چالش کشیدن نیروهای سرکوب توسط شیرزنی دلاور


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود