حضور کروبی در تظاهرات - ۱۳ آبان

ابراز احساسات شدید مردم از دیدن کروبی در میانشان
و سر دادن شعار‌هایی‌ چون کروبی قهرمان برس به داد ایران


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

مصاحبه با حسین کروبی درباره حمله به کروبی


دانلود


دانلود