تظاهرات رشت - ۱۳ آبان

مقاومت تظاهر کنندگان رشت در مقابل هجوم نیروهای حکومتی


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود