تظاهرات دانشگاه تهران (۱) - ۱۳ آبان


دانلود

شعار ملت ما دین از سیاست جدا


دانلود

خامنه ای قاتله ولايتش باطله


دانلود

شعار دانشجویان در مقابل صف آرائی گارد ویژه: مزدور بروگم شو


دانلود

خواندن سرود قسم به اسم ازادی


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود