حملهٔ وحشیانهٔ گارد ویژه به تظاهرات آرام مردم ۱۳ آبان


دانلود


شعارهای مردم: "نصر من الله و فتح غریب مرگ بر این دولت مردم فریب" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و "امسال سال خونه/دیکتاتور سرنگونه" و "مجتبی بمیری رهبری رو نبینی" و "کروبی بت شکن/بت بزرگو بشکن"أ


دانلود

مردم در حالی که تابلوی حکومتی را پاره کرده اند، شعارهای "سفارت روسیه لانه جاسوسیه" و "مرگ بر روسیه سر می دهند"ا


دانلود

نبوه مردم شعار می دهند "خامنه ای قاتله، ولایتش باطله" و "جنتی لعنتی تو دشمن ملتی" و "توپ تانک کهریزک دیگر اثر ندارد"أ


دانلود

مردم شعارهای 'کروبی زنده باد، موسوی پاینده باد' و "یا حسین، میرحسین" و "یا حجه بن الحسن ریشه ظلم و بکن" می دهند و سپس با حمله نیروهای گارد پراکنده می شوند


دانلود

مردم شعار می دهند " نه شرقی نه غربی دولت سبز ملی" و سپس یکی از تابلوها را شعار نویسی می کنند


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

ا ۱۳ آبان و پناه بردن مردم به خانه ها


دانلود

درمان کردن مردم در پارکینگ خانه ها


دانلود

اوباما يا با اونا يا با ما


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود