تظاهرات مادران شهدا و زنان شجاع در پارك لاله ۷ آذر


دانلود mp4 3gp

تلاش ناموفق عوامل سرکوب جهت متفرق کردن جمعیت


دانلود mp4 3gp

حركت تظاهر کنندگان به سمت دانشگاه


دانلود mp4 3gp