تظاهرات دانشگاه خواجه نصیر - ۱۹ آبان

دانشجویان دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با سر دادن سرود "یار دبستانی" و شعارهای "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد" و "محمود خائن آواره گردی" نسبت به ادامه بازداشت دو دانشجوی زندانی "سهیل محمدی" و "علی پرویز" اعتراض کرند


دانلود

دانشجو می‌‌میرد ذلت نمی‌‌پذیرد


دانلود

حکومت زور نمیخوایم، بسیج مزدور نمیخواهیم


دانلود