مخاطرات یک فیلمبردار - ۱۳ آبان

شناسایی و تعقیب شخصی‌ که از تظاهرات و تیراندازی روز ۱۳ آبان فیلم برداری میکرد


دانلود