تظاهرات دانشگاه علم و صنعت - ۱۹ آبان

روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به هفتمین روز دستگیری پویا شریفی که ۱۳ آبان دستگیر شده بود، دست به تظاهرات و اعتصاب غذا زدند


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

فرياد الله اکير دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در شب قبل - ۱۸ آبان


دانلود