سخنان دختر باکری در دانشگاه تهران - ۹ آذر

دختر حميد باكری
اگر پدر و عمويم زنده بودند اكنون در زندان بودند

اعتراض آسيه باکری, دختر حميد باکری, به سوء استفاده ای که امروزه حکومت از نام شهيدان می کند در مراسمی با عنوان "بسيجی واقعي همت بود و باکری". وی در سخنانی به شدت از رفتار و اقدامات بسيجيان در برخورد با مردم معترض به نتيجه انتخابات انتقاد کرد. سخنان آسيه باکری مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت؛ ولی بسيجيان که خود متولی برگزاری مراسم بودند با فحاشی سعی داشتند مانع از سخنرانی وی شوند


دانلود mp4 3gp