تظاهرات دانشگاه تهران - ۱۷ آذر

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در روز سه شنبه ۱۷ آذر دانشجویان شعار «سهرابیم، نداییم، ما همه یک صداییم سر می دهند» در مقابل مسجد دانشگاه تهران«حسین حسین شعارشه، تجاوز افتخارشه»«احمدی کم آورده، شعبون بی مخ آورده»«ریاست دانشگاه، استعفا استغفا»ای ایران«ارازل حیا کن، دانشگاه رها کن»

«یا حسین میر حسین»درگیری دانشجویان«کروبی بت شکن، بت بزرگ بشکن»«روحانی واقعی، منتظری صانعی»