درگیری شدید دانشگاه تهران - ۱۷ آذر

احمدی کم آورده، شعبون بی‌ مخ آورده - شعار دانشجویان دانشگاه تهران
ثانیه ۳۳


«احمدی کم آورده، شعبون بی مخ آورده»

گاز گرفتگی در اثر پرتاب گاز اشك آور