تظاهرات مردم در مقابل در دانشگاه هنر - ۱۶ آذر

بر تو درود بر تو سلام، دانشجوی سبز ایران - شعار مردم در مقابل دانشگاه هنر