تظاهرات دانشگاه اصفهان - ۱۷ آذر

ادامه تظاهرات دانشجویی در دانشگاه اصفهان در حالی ادامه پیدا کرد که دانشجویان با داشتن پرچمهای سبز در دست به خواندن " یار دبستانی" پرداخته اند و همچنین با سردادن شعارهایی از جمله " موسوی زنده باد ، کروبی پاینده باد" به حرکت اعتراضی خود انسجام بیشتری بخشیدند