استقرار نیروهای حکومتی دانشجو نما - ۱۷ آذر

در روز ۱۷ آذر ۱۳۸۸ بعد از درگیریهای گسترده در دانشگاه تهران،بسیجیان مزدور حکومت که در دانشگاه به ضرب و شتم دانشجویان پرداخته بودند،به صورت دسته جمعی در طول خیابان طالقانی در حرکت بودند و در نهایت همگی برای اسکان و گرفتن پاداش های احتمالی به داخل سفارت سابق آمریکا رفتند