تظاهرات تهران (۱۴) - عاشورا ۶ دی

دفاع مردم در مقابل حملهٔ گارد ویژه


دانلود


دانلود

این لشکر حسینه، یاور میر حسینه - این ماه ماه خونه، یزید سرنگونه


دانلود

مرگ بر خامنه‌ای - حسین حسین شعار‌شه، تجاوز افتخارشه


دانلود

گارد ویژه در خیابان آزادی


دانلود


دانلود